45 ushtarë të ARM-së shkojnë me Mission në Kosovë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut rishikoi dhe miratoi Informacionin mbi pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në misionin e NATO-s në Kosovë.

KFOR, dhe udhëzoi Ministrinë e Mbrojtjes që të marrë masat e nevojshme dhe të rregullojë të gjitha çështjet me institucionet përkatëse të NATO-s dhe KFOR-it, vendosja e një njësie toke dhe stafi (në total deri në 45 ushtarë) në operacionin KFOR në Kosovë deri në fund të vitit 2020, dhe të informojë Qeverinë për masat e marra në lidhje me pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë Veriore në operacionin e NATO-s në Kosovë – KFOR jo më vonë se 15.12.2020.