ANKETA/VMRO prinë para LSDM, dallimi mes BDl dhe ASH vetëm 1 përqind

Instituti për Kërkime Politike nga Shkupi (IPIS) zhvilloi një sondazh të shkurtër telefonik në periudhën midis 1 dhe 4 Mars 2021 mbi 1109 të anketuar të rritur në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në sondazh, qytetarët shprehën pikëpamjet e tyre për mbështetjen e tyre për partitë politike. Për të vëzhguar rëndësinë dhe paanësinë e hulumtimit, u krijua një pyetësor i paanshëm dhe objektiv mbi bazën e të cilit më vonë u krye sondazhi.

Hulumtimi u krye duke përdorur mostër të rastësishme që ishte shtresuar për të ruajtur përfaqësimin e popullsisë në Republikë së Maqedonisë së Veriut.

Ai vëzhgoi specifikat demografike të popullsisë si struktura gjinore, grupmoshat, niveli i arsimit dhe përkatësia etnike, me ndarjen e duhur të të anketuarve sipas vendit të banimit dhe përfaqësimit rajonal, me Shkupin që merret si një entitet i veçantë për shkak të veçorive të tij.

Sondazhi u krye për nevojat e IPIS në mënyrë që të analizohen vlerësimet e palëve. Sondazhi financohet nga fondet e vetë IPIS.

Bashkangjitur janë rezultatet e sondazhit në lidhje me vlerësimin e partive politike.