Dauti: Ky është ideali i PDSH-së

706
#

Bardhyl Dauti
Ideali bazë i Partise Demokratike Shqiptare, të cilën do ta përfaqësoj në qeveri ka të bëj me
integrimin e vendit në NATO dhe BE. Kemi informacione dhe premtime nga bashkësia ndërkombetare
dhe kryeministri që procesi i integrimit shumë shpejt do të debllokohet. Jam shume i bindur se
integrimi i vendit në NATO dhe BE, si proces ireverzibil, do të jetë frytdhenës për të gjithë qytetarët e
Maqedonisë.

Procesi i reformave që ndërmer qeveria në funksion të permirësimit të indikatorëve të qeverisjes së
mirë si sundimi i ligjit në drejtim të përforcimit të vlerës së kontratave, të drejtave pronësore dhe
gjyqësorit, lufta ndaj korupsionit, cilësia e rregullimit ligjor në drejtim të promovimit të sektorit
privat, efektiviteti qeveritar në drejtim të përmirësimit të shërbimeve publike e civile dhe shkallës së
pavarësisë së sektorit publik nga presionet politike si dhe stabiliteti politik në drejtim të përmirësimit
të funksionalitetit të qeverisë, pritet të ketë ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në sjelljen e flukseve
të Investimeve të Huaja Direkte.

Une vij nga nje parti serioze dhe me pervojë te madhe ne skenen politike. Së bashku me koleget
tjerë nga Partia Demokratike Shqiptare, që do të jemi në udhëheqje të disa institucioneve shtetërore

jemi të pergaditur moralisht, profesionalisht dhe institucionalisht, që duke respektuar të gjitha
normat e kodit etik në udhëheqje të institucioneve publike të ushtrojmë veprimtarinë e besuar.
На Македонски

Основната идеја на Демократската партија на Албанците, која ќе ја претставувам во владата, е
интеграцијата на земјата во НАТО и Европска Унија. Имаме информации и ветувања од
меѓународната заедница и од премиерот дека процесот на интеграција наскоро ќе биде
разоткриен. Убеден сум дека интеграцијата на земјата во НАТО и ЕУ, како иреверзибилен
процес, ќе биде плодна за сите граѓани во Република Македонија.

Процесот на реформи што го презема владата за подобрување на индикаторите на добро
владеење, како што се: владеењето на правото во смисла на зајакнување на вредноста на
договорите, имотните права и судството, борбата против корупцијата, квалитетот на законската
регулатива во однос на промоција на приватниот сектор, ефективноста на владата во однос на
подобрувањето на јавните и државните услуги и степенот на независност на економските агенти
од политичките притисоци, како и политичката стабилност во однос на подобрување на
функционалноста на владата се очекува да имаат позитивно влијание врз приливите на
Странските Директни Инвестиции во Република Македонија.

Jас доаѓам од политичка партија со големо искуство во политичката сцена. Заедно со другите
колеги од Демократската партија на Албанците, кои ќе бидаат на чело на некои државни
институции, сме подготвени морално, професионално и институционално, да ги извршиме
доверените институционални задачи.

In English
The basic idea of the Democratic Party of Albanians, which I will represent in the government, is
related to the integration of the country into NATO and European Union. We have information and
promises from the international community, as well as from the prime minister that the integration
process of Macedonia is on a good shape. I am very much convinced that the integration of the
country into NATO and EU, as an irreversible process, will be fruitful for all the citizens living in
Macedonia.

The reform process undertaken by the government for improving the governance indicators such are:
the rule of law which is related to the quality of contract enforcement, property rights and the courts,
fight against corruption, regulatory quality which is related to the ability of the government to
promote private sector development, government effectiveness which is related to the improvement
on the quality of public services and the increase of the degree of its independence from political
pressures as well as political stability which is related to the improving of the government’s
functionality, is expected to have positive impact on the attraction of Foreign Direct Investment flows
into Macedonia.

I come from a political party with a great experience in the political scene in Macedonia. Along with
other colleagues from the Democratic Party of Albania, who will be in charge of leading some of the
public institutions, are morally, ethically, professionally and institutionally well prepared to exercise
our trusted activity