Kush janë kompanitë që i kanë borxhe Drejtorisë së Hyrave Publike në Maqedoni?

Dy kompani të Shkupit të regjistruara në të njëjtën adresë në Qendër janë ndër tre borxhlinjtë më të mëdhenj për tatime të papaguara ndaj DHP-së.

Ata nuk kanë paguar gjithsej 9.5 milionë euro për TVSH, tatimin mbi fitimin dhe personelin (tre muaj pas maturimit).

Reklame

Shuma më e madhe për TVSH-në e papaguar, individualisht, e ka kompania shtetërore që menaxhon fondin pyjor “Pyjet Nacionale” (ish “Pyjet e Maqedonisë”), përcjell Faktor.mk.

Dy kompani të Shkupit, të regjistruara në të njëjtën adresë, janë ndër borxhlinjtë më të mëdhenj tatimorë në listën e fundit të PRO-së që mund të gjendet në linkun e mëposhtëm http://ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici/pogledni/519

Bëhet fjalë për dy kompani (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) të cilat janë të regjistruara në të njëjtën adresë në komunën Qendër të Shkupit.

Debitori më i madh tatimor që nuk ka paguar detyrimet tatimore (TVSH, tatim fitimi dhe personeli për arsye të tjera) 90 ditë pas maturimit është “ML Global Italu” – kompani e regjistruar për ndërmjetësim në tregtinë e produkteve të ndryshme. Kjo kompani për 90 ditë i ka borxh DHP-së me vlerë prej 4.75 milionë euro, ndërsa pjesa më e madhe e TVSH-së së papaguar është 4.45 milionë euro.

Në vendin e tretë në renditjen e debitorëve tatimor është Italmond DOO, kompani e regjistruar për tregtimin me shumicë të drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve sanitare. Edhe kjo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është e regjistruar në të njëjtën adresë në komunën Qendër. Kjo shoqëri ka detyrime tatimore në shumën totale prej 4.54 milionë euro, të cilat janë të papaguara për 90 ditë. Peshën më të madhe në TVSH e ka struktura me 4.4 milionë euro. (INA)