Mahmuti: Mendjet pe.rverse dhe reagimet ne.veritëse kundër Flora Brovinës

30

Bardhyl Mahmuti

Publikimi i një fotoje tro.nditëse, ku shihet një grua shqiptare e Kosovës duke u dh.unuar se.ksualisht nga forcat e ar.matosura të Serbisë nga nxitur reagime të ashpra sidomos nga ato qarqe që kanë dashur që kjo formë e gj.enocidit serb të heshtet.

Nga të gjitha reagimet negative që kam lexuar dallohet reagimin e ne/veristshëm të Veton Surroit, i cili veprimin e Flora Brovina e quajti “p.ornografi politike”.

Për ta nxjerrë nga konteksti prezantimitin e fotos, që është një nga dëshmitë e shumta të gje.nocidit serb, Veton Surroi te.oritizon me p.ornografi.

Dh.una s.eksuale si akt gje/nocidar nuk ka të bëjë me shfryerje ep.shesh por është a.kt që ka për qëllim c.enimin e rëndë të integritetit fizik dhe mendor të anëtarëve të një grupi nacional, etnik, fetar dhe r.acor si të tillë, që përbën sh.kelje të paragrafit II të Konventës për parandalimin dhe Ndëshkimin e K.rimit të Gje.nocidit. Rrjedhimisht edhe publikimi i dëshmive të kësaj natyre, sado që të jenë të dhembshme, nuk mund të interpretohen si po.rnografi, pos nga mendjet pe/rvererse që në shpirt kanë p/rostitucionin.