Manastir familja e dyshuar për koronavirus rra het me fqinjët

Pesë anëtarë të familjes, sipas Prokurorisë Themelore të Manastirit, kanë kryer vepër pe nale dhe nuk e kanë respektuar vendimin për izolim shtëpiak prej 14 ditëve. Ata dje kanë dalë para shtëpisë së tij dhe gojarisht dhe fiz ikisht kanë su lmuar fqinjët.

“Të ak uzuarve u është caktuar masa e izolimit prej 14 ditësh pas ardhjes së tyre nga Italia. Ata kanë qenë të obliguar, sipas vendimeve të dhëna nga organet kompetente, që nga 14 marsi deri 27 mars të jenë në izolim shtëpiak dhe të mos lëshojnë vendbanimin e tyre në Manastir.

Më 18 mars, rreth orës 12, megjithatë, kanë dalë para shtëpisë së tyre dhe gojarisht si dhe fiz ikisht kanë su lmuar fqinjët me çka edhe ju kanë shkaktuar lëndime trupore”, shprehen nga Prokuroria.

Nga Prokuroria shtojnë se me këto veprime, të gjithë të ak uzuarit nuk kanë vepruar sipas rekomandimeve gjatë kohës së pandemisë epidemisë së coronavirusit ndërsa Prokurori Publik parashtroi propozimin për dë nim, duke propozuar që të ak uzuarve t’u jepet 100 dë nime ditore, ku vlera e një dë nimi ditor është 20 euro në kundërvlerë të denarit që do të thotë dë nimi do arij në 2 000 euro.