MASH: Programe të reja mësimore për filloristët – bazë dhe nxitje për qasje kreative në mësim

Advertisment
HTML Image as link

Me propozim të Byrosë për zhvillimin e arsimit, të premten Ministria e Arsimit dhe Shkencës i miratoi programet e reja mësimore për klasën e parë, si hapi i parë në planin për konkretizimin e implementimit të Konceptit për arsimin fillor që parashikon modernizim të rëndësishëm të bazës së sistemit arsimor kombëtar.

Siç thuhet në kumtesën e sotme të MASH-it, programet mësimore janë përpunuar nga ana e grupeve të punës në të cilat, përveç këshilltarëve të Byrosë për zhvillimin e arsimit, morën pjesë profesorë universitarë dhe praktikues – mësuesit e shkollës fillore të zgjedhur përmes një njoftimi publik, dhe gjatë gjithë procesit ishin të konsultuar dhe ekspertë të shumtë nga disa fusha në të cilat bazohet Koncepti i ri: barazia gjinore, gjithëpërfshirja dhe multikulturalizmi, si dhe mbrojtja e mjedisit, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe të ngjashme.

Reklame

“Për herë të parë në vendin tonë, programet mësimore janë zhvilluar bazuar në Standardet Kombëtare bazuar në kompetencat dhe ato përqendrohen në rezultatet e të nxënit. Ai përcakton saktësisht se çfarë kompetencash (njohuri, aftësi, aftësi dhe qëndrime) studentët pritet të marrin gjatë arsimit fillor, dhe mësuesi merr autonomi të plotë për të rregulluar mësimin tek nxënës individualë ose grupe për të arritur plotësisht pritjet dhe potencialin e secilit nxënës, qëndron në kumtesën e MASH-it.

Nga MASH theksojnë se programet e reja mësimore i japin përparësi formimit, në krahasim me vlerësimin përmbledhës, që do të thotë se arritjet e studentëve do të monitorohen çdo ditë, në vend që thjesht të organizojnë teste në fund të periudhave të caktuara – tremujori use gjysmëvjetori.

Grupet e punës në Byronë për zhvillimin e arsimit, siç qëndron në kumtesë, vazhdojnë me krijimin e programeve mësimore për departamentet e tjera të arsimit fillor me qëllimin e vetëm të krijimit të dokumenteve profesionale që do të jenë baza dhe nxitje për mësuesit për një qasje tjetër të mësimdhënies dhe formimin e gjeneratave të reja të hapura, kompetente dhe demokratike.

Në ndërkohë, siç thonë nga MASH për mënyrën e zbatimit të programeve të reja mësimore për klasën e parë do të organizohen trajnime për mësimdhënësit, përmes tre moduleve gjatë majit, qershorit dhe gushtit.