Nuhiu: Ministria e drejtësisë do paguajë harxhimet e vi ktimave të dh unës

Advertisment

Vik timat nga veprat penale të kryera me dh unë kanë nevojë për mbështetje institucionale në përputhje me parimin e solidaritetit shoqëror, për tu penguar vi ktimizimi i mundshëm sekondar i tyre si vuajtje plotësuese në procedurat pranë institucioneve!

Ministria e Drejtësisë ndërmerr iniciativë ligjore për pagesën e shpërblimit të dëmit që përjetojnë këta vik tima!
#shtetiisëdrejtës
#drejtësiere